Vedtægter
Ryttergaarden Ravnkilde
Senest ændret ved generalforsamlingen oktober 2022
__________________________________________________________________________
Vedtægter
§1.
Klubbens navn er Ryttergaarden, Ravnkilde Rideklub
Fork: RGR
Klubbens hjemsted er: Ryttergaarden, Ravnkilde, Rebild kommune.
Klubbens stiftelsesdato 01.01.2007
§2.
Klubbens formål er at fremme interessen hos børn og voksne for ridesporten og at samle
medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt
vedrørende hestens brug og pleje. Desuden at bidrage til at styrke medlemmernes
motoriske formåen, samt at optimere deres psykiske velvære via hestesporten.
§3.
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund,
hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to
nævnte forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende
forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.
§4.
Medlemmer
I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages
som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen
og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år. Passive medlemmer kan optages
i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Medlemskabet er gældende fra
den dato skriftlig anmodning herom modtages af kassereren. Optagelse af umyndige kræver
samtykke fra forældre/værge.
Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar eller 1.
juli.
§4A.
Æresmedlemmer
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling.
Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en
skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamling og er
valgbare til bestyrelsen.
§5.
Hæftelse
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre
forpligtelser.
1
Vedtægter
Ryttergaarden Ravnkilde
Senest ændret ved generalforsamlingen oktober 2022
__________________________________________________________________________
§6 A.
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2
måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden
måde opfører sig til skade for klubben. I denne periode betales fuldt kontingent og
medlemmet må ikke deltage i klubbens aktiviteter. For at denne beslutning skal
være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer
stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor
bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for
distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er
inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er
inhabil.
§6 B.
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem
udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På
general-forsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen
kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som
afgivne).
Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens
bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride
Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.
§ 6 C.
I det af §6 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig
afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via
hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til
afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt.
indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre
spe-cialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).
§7.
Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen og
forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.
For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent halvårligt forud og er forfalden
til betaling den 1. januar og 1. juli.
For passive medlemmer opkræves medlemskontingent forud en gang årligt og er forfaldent
til betaling den 1. januar.
Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets
rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance,
indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.
Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan
slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt
senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.
Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser.
§ 8.
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 4 medlemmer, der alle
skal være fyldt 18 år. På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmerne, samt 2
suppleanter.
2
Vedtægter
Ryttergaarden Ravnkilde
Senest ændret ved generalforsamlingen oktober 2022
__________________________________________________________________________
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og evt. kasserer.
Kassereren behøver ikke være medlem af bestyrelsen.
Der afgår hvert år henholdsvis 4 og 3 bestyrelsesmedlemmer første gang efter lodtrækning.
Suppleanter vælges for 1 år af gangen.
I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem fratræder midt i valgperioden, indtræder en af
suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer
bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering
konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære
udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. Genvalg kan finde sted.
Dersom klubben ønsker at modtage lokaletilskud fra det offentlige, må følgende
grupper af mennesker ikke indvælges i klubbens bestyrelse:
- ejere og forpagtere (samt disses ægtefæller eller samlevere) af det ridecenter,
hvor klubben holder til, såfremt der er et lejeforhold mellem ejer/forpagter og
klub.
-bestyrelsesmedlemmer for en ejerinstitution, hvor klubben holder til, såfremt der
er et lejeforhold mellem institutionen og klubben. I tvivlstilfælde bør den
tilskudsgivende myndighed spørges før indvælgelse.
- ansatte på etablissementet og/eller andre klubansatte.
Hvert udvalgs arbejdsområde, ansvar og beføjelser skal præciseres i en til hvert
udvalg hørende funktionsbeskrivelse.
§9.
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på
forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen indkaldes skriftlig med min. flg. dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Meddelelser fra formanden
3. Rapport fra udvalgene
4. Eventuelt
Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6A.
Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald
næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst ½ af
bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemning. Næstformanden træder
under formandens fravær i dennes sted.
Sekretæren fører referat af bestyrelsesmøderne, og dette underskrives/godkendes på
førstkommende bestyrelsesmøde.
§10.
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste
måde. Prokura kan meddeles to i foreningen, f.eks. formand-næstformand-kasserer, til at
underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er
følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af vedtægt §11. Der
bør ikke meddeles eneprokura.
§11.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.
Den ordinære generalforsamling afholdes i 1. kvartal.
3
Vedtægter
Ryttergaarden Ravnkilde
Senest ændret ved generalforsamlingen oktober 2022
__________________________________________________________________________
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 3 uger før. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de
af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftlig eller ved opslag på
Ryttergården, meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.
Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har
betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Desuden har forældre
hvor børn under 18 år er medlemmer, en stemme på familie og er valgbare til bestyrelsen.
Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
1 Valg af dirigent.
2 Bestyrelsen aflægger beretning.
3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4 Kontinggentfastsættelse
5 Behandling af indkomne forslag.
6 Valg til bestyrelsen
7.Valg af 2 suppleanter
8.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9 Eventuelt.
Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og
pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m.
På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal.
Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog §12 og § 15.
Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2
medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6 B og 6 C. Står stemmerne lige, er
forslaget forkastet.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§12.
Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.
§13.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2
på den ordinære generalforsamling, for 1 år af gangen, valgte revisorer.
Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og
kan rekvireres af klubbens medlemmer.
§14.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for
nødvendigt, eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig
begæring herom med angivelse af dagsorden.
Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning.
I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter
begæringens modtagelse.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.
§15.
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter
4
Vedtægter
Ryttergaarden Ravnkilde
Senest ændret ved generalforsamlingen oktober 2022
__________________________________________________________________________
hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.
Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning
vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.
Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.
Eventuel formue og den formue der opnås ved salg af aktiver skal tilfalde Rebild
Sportsrideklub og kan benyttes til aktiviteter i forbindelse med folkeoplysningsloven.
Tillæg til vedtægter pr. 1. januar 2012
1. Bestyrelsen kan vælge en daglig leder, som står for alt vedrørende dagligdagen på
rideskolen. Den daglige leder får som betaling for arbejdet en fri boks til rådighed.
2. Rideskolens kasserer får som betaling for arbejdet en fri boks til rådighed - eller hvad det
beløber sig til i penge.
3. Bestyrelsen er automatisk medlemmer af rideskolen - de skal ikke betale
medlemskontingent.
5