Opstaldningskontrakt 

§ 1 – Aftalens genstand og parter 

Denne aftale om opstaldning af din hest er indgået mellem  Ryttergaarden Ravnkilde  Bygaden 31 9610  Nørager og dig.

§ 2 - Opstaldningsperiode 

2.1 Aftalen træder i kraft den valgte dato og løber indtil aftalen opsiges af én af  parterne. 

§ 3 - Betaling 

3.1 Som vederlag for opstaldning af hesten betaler opstalder pensionspris efter den til enhver tid gældende prisliste.
3.2 Prisen fremgår på  ryttergaarden-ravnkilde.dk
3.3 Opstaldning, halm/hø, facilitetskort og foder betales månedsvis forud. Ændringer i foder skal meddeles til Bestyrelsen. 
3.4 Prislisten fastsættes af bestyrelsen for klubben og fremgår af opslag i klubben.
3.5 Opstalder betaler pensionsprisen månedsvis forud, idet beløbet forfalder til betaling den første i måneden.
3.6 Forhøjelse af opstaldningsprisen kan ske med 1 måneds varsel til den første i en måned.
3.7 Såfremt der ikke sker rettidig indbetaling, vil der blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges et rykkergebyr. Rykkergebyrets størrelse fremgår af den gældende prisliste.
3.8 Manglende betaling bliver betragtet som misligholdelse af denne aftale. 

§ 4 - Depositum 

4.1 Som depositum indbetaler ejeren 1000 kr. 

§ 5 - Klubben er forpligtet til, at: 

5.1 Stille boks og dertil hørende sadelplads med nøgle/kode og strigletøjsplads til rådighed for opstalder.
5.2 Give opstalder de rettigheder, der fremgår af (noterne til) prislisten.
5.3 Passe og pleje hesten fagligt korrekt.
5.4 Fodre hesten fagligt korrekt. Tilkalde dyrlæge og underrette opstalder i tilfælde af at hesten bliver syg. Denne kontrakt fungerer som fuldmagt for klubben til for opstalders regning ud fra en konkret vurdering at kunne tilkalde dyrlæge i tilfælde af akut sygdom hos hesten.
5.5 Påtage sig det erstatningsansvar, klubben efter lovgivningen har for skader, som hesten måtte forvolde under opstaldning hos klubben.

§ 6 - Klubben er IKKE forpligtet til, at: 

6.1 Påtage sig noget ansvar for hestens evt. sygdom eller hestens liv og førlighed, herunder skrammer, som hesten måtte pådrage sig under opstaldningen. Opstaldningen sker på eget ansvar og under accept af risiko for sygdom og skader, som hesten måtte pådrage sig.
6.2 Afholde udgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed, dyrlæge mv.
6.3 Tegne forsikring, der dækker den opstaldede hest, - sadeltøj eller andet udstyr. 

§ 7 – Ejerens forpligtelser 

Opstalder er forpligtet til at: 

7.1 Påtage sig det erstatningsansvar, opstalder efter lovgivningen har for skader, som hesten måtte forvolde.
7.2 Sikre sig, at hesten er ansvarsforsikret
7.3 Selv at benytte den til enhver tid af klubben anviste boks, idet opstalder ikke uden klubbens skriftlige samtykke kan disponere over den anviste boks til andet formål end opstaldning af ovennævnte hest.
7.4 Holde sadeltøjet og øvrigt udstyr rent, i god stand og korrekt ophængt.
7.5 Holde hesten fagligt korrekt beskåret og beslået.
7.6 Få hesten testet for orm eller at sørge for behandling herfor inden ankomst.
7.7 Afholde udgifter i forbindelse med fælles vaccination og ormekur, herunder at godtgøre klubben udgifter, som klubben har afholdt på vegne af opstalder. Det er et krav, at hesten holdes vaccineret i overensstemmelse med vaccinationsprogrammet samt at hesten bliver testet/behandlet for orm, når dettes bestemmes af klubben.
7.8 Forestå udmugning i egen boks. Deltage i én ugentlig indluk samt deltage i Fodreweekend (hyppighed af disse fastsættes af Bestyrelsen)
7.9 Tegne medlemskab af klubben.
7.10 Efterleve klubbens ordensregler, herunder give klubben adgang til den anviste boks og undlade at vanrøgte den.  

§ 8 - Opsigelse 

8.1 Denne aftale kan af begge parter opsiges med en måneds varsel til den første i en måned.

8.2 Ved fraflytning fra stalden skal ejeren aflevere den sidst benyttede boks i rengjort stand. Samt udleverede nøgler.

8.3 I tilfælde af at anviste boks befinder sig i en stald, som lider undergang ved brand, stormskade eller lignende,  kan klubben opsige kontrakten uden forudgående varsel. 

8.4 Misligholdelse af denne kontrakts § 8, stk. 1 og 2 fra opstalders side medfører, at depositummet bortfalder og ikke tilbagebetales til opstalder. 

§ 9 - Misligholdelse 

9.1 Hvis en af parterne misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er den anden part berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen, hvorefter hesten skal flyttes. Retten til tilbagebetaling af depositum bortfalder, såfremt der er tale om misligholdelse fra opstalders side. Der henvises i øvrigt til klubbens ordensregler og vedtægter.
9.2 Hvis opstalder misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er klubben dog berettiget til for opstalders regning at foranledige aftalens enkelte punkter opfyldt.
9.3 Såfremt opstalder er i restance med betaling af bokslejen, kan klubben udøve tilbageholdelsesret i hesten, hvilket betyder, at klubben kan nægte at udlevere hesten til opstalder eller andre, som ønsker hesten flyttet, før den manglende boksleje er betalt til klubben. Meddelelse om udøvelse af tilbageholdelsesret meddeles opstalder ved anbefalet brev. 

§ 11 – Øvrige forhold 

11.1 Det er opstalders eget ansvar at meddele sygdom eller  lignende til sit foderhold, således foderholdet ved besked i god tid. Opstalder skal selv sørge for, at finde afløser i forbindelse med sygdom. Ønsker opstalder, at bytte en fodervagt, er dette ligeledes opstalders eget ansvar. Ved udeblivelse kan der gives bøder svarene til den manglende deltagelse.

11.2 Udebliver opstalder fra foderweekend eller staldvagt gives der advarsel. Udebliver opstalder fra mere end tre foderweekender eller staldvagter bliver der pålagt opstalder et misvidligeholdelses gebyr på 500 kr. pr. kommende udeblivelse. 

11.3 Som opstalder på Ryttergaarden Ravnkilde tilbydes opstalder medlemsskab i Facebookgruppen for opstaldere og passerparter på Ryttergaarden Ravnkilde.  

11.4 Hestens pas skal følge hesten og det er ejers ansvar. Ved opstaldning skal passet derfor opbevares på Ryttergaarden Ravnkilde. Vi tilbyder opbevaring i aflåst rum. 

11.5 Opstalder på White December tilbud 1 - hesteboks får 1. måned til halv pris derefter er prisen 1350 kr./md. Opstalder godkender binding på minimum 6 måneders opstaldning. Dvs opstalder ikke kan opsige opstaldning før udgangen af 6. opstalder måned. Udlejer kan til hver en tid opsige opstaldning med én måneds varsel. 

11.6 Opstalder på White December tilbud 2 - hesteboks får de første 2 måneder til halv pris, derefter er prisen 1350 kr./md. Opstalder godkender binding på minimum 8 måneders opstaldning. Dvs opstalder ikke kan opsige opstaldning før udgangen af 8. opstalder måned. Udlejer kan til hver en tid opsige opstaldning med én måneds varsel.