Opstaldningskontrakt 

Opstaldningskontrakt – Ryttergården Ravnkilde

(Løsdriftkontrakt)

 

§ 1 – Aftalens genstand og parter


§ 2 - Opstaldningsperiode

2.1 Aftalen er gældende fra d.d. og løber indtil aftalen opsiges af én af parterne.

 

§ 3 - Betaling

3.1 Opstalderen betaler opstaldningsprisen + evt. tilkøb til opstaldningsprisen, til den til enhver tid gældende prisliste.

3.1.1 Klubbens prisliste findes på www.ryttergaarden-ravnkilde.dk

3.1.2 Klubbens prisliste fastsættes af bestyrelsen for klubben.

3.2 Der betales forud for opstaldning + evt. tilkøb til opstaldningsprisen.

3.2.1 Ved køb af stråfoder, betales der inden stråfoderet udleveres.

3.2.2 Ved køb af træpiller, betales der inden træpillerne udleveres.

3.3 Forhøjelse af opstaldningsprisen eller tilkøb til opstaldningsprisen, kan ske med 1 måneds varsel til den første i en måned.

3.4 Ændringer fra opstalderens side, herunder tilkøb til opstaldningsprisen skal meddeles til bestyrelsen fx foder.

3.5 Såfremt der ikke sker rettidig indbetaling, vil der blive fremsendt en rykker, hvor der pålægges et rykkergebyr. Rykkergebyrets størrelse fremgår af den gældende prisliste.

3.6 Manglende betaling bliver betragtet som misligholdelse af denne aftale.

 

§ 4 Depositum

4.1 Som depositum indbetaler opstalderen 1000 kr. ved opstaldnings start.

 

§ 5 - Klubben er forpligtet til, at:

5.1 Stille løsdrift med dertilhørende læskur, samt sadelplads med kodelås til rådighed for opstalderen.

5.2 Fodre hesten efter aftale med opstalderen (mængde mv).

5.3 Underrette opstalderen i tilfælde af, at hesten bliver syg.

5.3.1 Denne kontrakt fungerer som fuldmagt for klubben - til ud fra en konkret vurdering - at kunne tilkalde dyrlæge i tilfælde af akut sygdom hos hesten (for opstalderens regning).

5.4 At indsende gødningsprøver - foretaget af opstalderen - 1-2 gange om året, og give ormekur, hvis prøveresultatet viser behov for dette.

 

§ 6 - Klubben er ikke forpligtet til, at:

6.1 Påtage sig noget ansvar for hestens evt. sygdom, liv og førlighed, herunder skrammer, som hesten måtte pådrage sig under opstaldningen.

6.1.1 Opstaldningen sker på eget ansvar og under accept af risiko for sygdom og skader, som hesten måtte pådrage sig.

6.2 Afholde udgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed, dyrlæge mv.

6.3 Tegne forsikring, der dækker opstalderens hest, sadeltøj eller andet udstyr.

6.4 Stille en boks til rådighed, for løsdriften. Læskuret er løsdriftens ”boks”, men i nødstilfælde vil den staldansvarlige finde 1 boks til hesten i indslusningen. Dog er det et krav fra klubbens side, at boksen rengøres efter endt brug. Strøelse i boksen har en merpris, svarende til den gældende prisliste. Løsdriften er ikke en del af staldens rul, derfor er det også eget ansvar af fylde vandspande i indslusningen.

6.5 Reparere skader forvoldt af hesten på klubbens ejendom, herunder skader forvoldt på fold (fx hegn og vandkopper), stald og boks (fx krybbe, vægge og lign.), hestetrailer etc. Dette skal erstattes af opstalderen.

 

§ 7 – Opstalderens forpligtelser

Opstalderen er forpligtet til at:

7.1 Være medlem af Ryttergården Ravnkilde.

7.2 Læse og efterleve klubbens vilkår for opstaldning, ordensregler, sikkerhedsregler mv.

7.3 Sikre sig, at hesten er ansvarsforsikret.

7.4 Deltage i klubbens arbejdsweekender, alternativt få tildelt en opgave, hvis man er forhindret på de pågældende datoer.

7.4.1 Deltage ved reparation, og vedligeholdelse af folde samt anden vedligeholdelse.

7.5 Holde læskuret i orden, herunder sørge for at muge ud og holde læskuret ren.

7.5.1 Samt erstatte boksinventar fx krybbe, vægge etc., hvis det går i stykker eller hesten skader det, i tilfælde af løsdriften bruger indslusningen i nødstilfælde.

7.6 Rydde op og feje efter sig selv og egen hest.

7.7 Altid at opbevare eget foder, i lukkede spande/kasser i foderrummet.

7.8 Holde hesten fagligt korrekt beskåret og beslået, tandrapset, vaccineret m.v. iht. DRF’s retningslinjer.

7.9 Rydde op på (fjerne plastik, grene eller lign.) og tjekke hegn på hestens tildelte fold.

7.10 Teste hesten for orm, og sørge for evt. behandling inden ankomst.

7.11 Afholde udgifter ifm. fælles vaccination og ormekur, herunder at godtgøre klubben udgifter, som klubben har afholdt på vegne af opstalder.

7.12 Holde sadeltøjet og øvrigt udstyr rent, i god stand og korrekt ophængt.

7.13 Påtage sig det erstatningsansvar, opstalderen efter lovgivningen har for skader, som hesten måtte forvolde.

7.14 Bidrage til at alle faciliteter fremstår rene og velplejede, og at alle heste trives optimalt.


§ 8 - Opsigelse

8.1 Denne aftale kan af begge parter opsiges, med en måneds varsel til den første i en måned.

8.2 Opsigelsen skal sendes på mail til rgrkasserer@gmail.com

8.3 Ved fraflytning fra løsdriften, skal opstalderen aflevere læskuret i rengjort stand.

8.4 Misligholdelse af denne kontrakts § 8 stk. 8.3 fra opstalderens side, medfører at depositummet bortfalder og ikke tilbagebetales til opstalderen.

8.5 Har opstalderen misligholdt gæld hos klubben, trækkes beløbet fra depositummet.

8.6 Ved fraflytning fra løsdriften skal alle opstalderens ting fjernes fx dækkener, sadelskab, sadel, eget foder etc.

8.7 I tilfælde af at løsdriften befinder sig i en stald, som lider undergang ved brand, stormskade eller lignende, kan klubben opsige kontrakten uden forudgående varsel.

 

§ 9 - Misligholdelse

9.1 Hvis en af parterne misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er den anden part berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen, hvorefter hesten skal flyttes. Der henvises i øvrigt til klubbens ordensregler og vedtægter.

9.2 Hvis opstalderen misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er klubben dog berettiget til for opstalderens regning at foranledige aftalens enkelte punkter opfyldt.

9.3 Såfremt opstalderen er i restance med betaling af bokslejen, kan klubben udøve tilbageholdelsesret i hesten, hvilket betyder, at klubben kan nægte at udlevere hesten til opstalderen eller andre, som ønsker hesten flyttet, før den manglende boksleje er betalt til klubben. Meddelelse om udøvelse af tilbageholdelsesret meddeles opstalderen ved anbefalet brev.

 

§ 10 – Øvrige forhold

10.1 Hesten opstaldes for opstalderens regning og risiko i enhver henseende.

10.2 Al ridning/omgang med hestene foregår på eget ansvar.

10.2.1 Børn/unge under 18 år må ikke ride/have omgang med hesten, uden voksen opsyn.

10.3 Klubben hæfter ikke for tyveri eller bortkomst af udstyr og lign.

10.4 Man kan reservere en boks mod betaling af det til enhver tid gældende reservationsgebyr. Klubben råder over boksen i reservationsperioden.

10.5 Som opstalder tilbydes man medlemskab i Facebookgruppen – ”Opstalder på Ryttergården Ravnkilde”

10.8 Hestens pas skal altid følge hesten, derfor skal det medbringes ved opstaldnings start. Klubben tilbyder opbevaring i aflåst rum.

 

Velkommen som opstalder hos Ryttergården Ravnkilde.